Uw partner inzake functiewaardering, verloningsbeleid en talent management

ORBA® functiewaardering en -classificatie sectoren

Sectoraal ORBA®-onderzoek

Een sectorale functieclassificatie laat toe om functies in een welbepaalde sector te positioneren over bedrijfsgrenzen heen.

Met de ORBA®-aanpak is het mogelijk om het onderzoek te beperken tot een gelimiteerd aantal referentiefuncties binnen de sector. Een referentiefunctie is een representatieve functie die omschreven en geanalyseerd wordt met de ORBA®-methode.

De sectorale functieclassificatie wordt opgebouwd op basis van deze referentiefuncties.

ORBA® onder de loep

Functiewaardering met de ORBA®-methode steunt op 3 pijlers:

Functie-inhoud De ORBA® functiebeschrijving – basis voor een functiewaardering – dient een goed beeld te geven van de essentie van de functie.  Verantwoordelijkheden, resultaatgebieden en taken worden duidelijk beschreven, zodat het niveau ervan via de verschillende ORBA® invalshoeken bepaald kan worden.

De functie-omschrijving kan eveneens aangevuld worden met bijhorende competenties.

Analysekader Het analysekader van de ORBA®-methode kent vier hoofdkenmerken die zijn onderverdeeld in elf gezichtspunten. Een gezichtspunt kent weer aspecten die op verschillende gradaties zijn gedefinieerd. Op het niveau van deze gradaties worden de scores bepaald.
ORBA® gezichtspunten
Referentiemateriaal Het referentiemateriaal is een selectie van veel voorkomende en karakteristieke, specifieke functies. Deze genormeerde functies worden gebruikt om tot een verantwoorde waardering van uw bedrijfsspecifieke functies te komen.

Mee met de tijd

Om naadloos aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en managementbehoeften van de 21e eeuw, worden de methodiek, de toepassing en de resultaten van de ORBA®-methode regelmatig getoetst en indien nodig aangepast.

Download de brochure

Het ORBA®-referentieonderzoek op wordt sectoraal niveau opgevolgd door een paritaire Stuurgroep  en een paritaire Technische Werkgroep.

De gevalideerde functieclassificatie wordt op sectorniveau steeds beschreven in een sector CAO. Hierin worden ook de door de sociale partners onderhandelde afspraken inzake barema’s opgenomen.

De sector CAO beschrijft eveneens de indelingsprocedure die dient gevolgd te worden door de bedrijven die deel uitmaken van het toepassingsgebied van de sector CAO.

Het spreekt voor zich dat Optimor ook bij deze indeling op bedrijfsniveau een ondersteunende rol speelt.

Optimor wordt regelmatig betrokken bij de uitwerking en toepassing van sectorale classificaties, en dit voor meerdere (sub)sectoren:

Arbeiders:

  • PC 113.04: Pannenbakkerijen
  • PC 114: Steenbakkerijen
  • PC 118: Voedingsnijverheid
  • PC 121: Schoonmaak
  • PC 130: Drukkerij-, Grafische kunst- en Dagbladenbedrijven

Bedienden:

  • PC 200: Aanvullend Paritair Comité
  • PC 207: Scheikundige nijverheid
  • PC 216: Notariaatsbedienden
  • PC 220: Voedingsnijverheid
  • PC 227: Audio-visuele sector

Contacteer ons

Lees de ervaring van ABSU