Uw partner inzake functiewaardering, verloningsbeleid en talent management

Talent management

The future is human centered

Economische onvoorspelbaarheid, snellere innovatie, aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt, nieuwe generaties met andere verwachtingen, langer werken,… allemaal benadrukken deze uitdagingen het belang van talent.

Een rode draad doorheen het verhaal is steeds dezelfde cruciale vraag: “Hoe kunnen we talent maximaal benutten, ontwikkelen en behouden om de organisatie zo krachtig mogelijk te maken en tegelijk de medewerkers maximaal te betrekken?”

Anders gezegd: “Hoe zorgt u ervoor dat elke medewerker, ook u, elke dag graag naar het werk komt en voldaan naar huis vertrekt met het gevoel bij te dragen aan een collectief doel?”

Inzetbaar maken en houden

Talent management zoekt vaak een antwoord op (een combinatie van) verschillende uitdagingen:

  • Mensen kansen geven om te groeien, zowel binnen hun functie als naar andere functies (horizontaal, verticaal en lateraal)
  • Maximale inzetbaarheid nastreven op een gezonde en duurzame manier
  • Resultaatgerichter werken op een collectief niveau
  • Stroken met het primair verloningsbeleid van de organisatie
  • Houvast bieden voor directe leidinggevenden in het aansturen van hun team

Al deze uitdagingen hebben elk op hun manier te maken met creëren van synergieën.

Synergie

Een medewerker die kan, wil en mag werken, biedt toegevoegde waarde en blijft betrokken. De meerwaarde zit dus in de synergie van 3 factoren: mogen (contributie), kunnen (competentie) en willen (betrokkenheid).

grafieken-06

U zult zeggen: ‘dat is niets nieuws’. Dat klopt: in vrijwel elke organisatie worden reeds initiatieven genomen die onder die noemers thuis te brengen zijn. Maar de sleutel zit in de synergie: bedrijven zeggen zelf nog vaak te fragmentarisch te werken – projecten rond competentie, loonbeleid, inzetbaarheid, performance management blijven daardoor vaak ‘eilanden’ die te weinig geïntegreerd raken.

Dus zorgen we dat de pijlers ‘kunnen’, ‘willen’ en ‘mogen’ maximaal op elkaar afgestemd kunnen worden in uw HR-beleid. Op die manier leidt onze dienstverlening tot coherente en duurzame oplossingen.

Onze dienstverlening focust zich daarom om 3 pijlers:

grafieken-06

Talent beter inzetbaar maken en houden kan zeer uiteenlopende vormen aannemen. Afgestemd op uw behoefte en nauw overleg tekent Optimor met u een oplossing op maat uit. Concreet kan dit variëren van het uitwerken van een inzetbaarheidsmatrix, een nieuwe evaluatiemethodiek, een gestructureerd opleidingsplan, het inschatten van het potentieel of invulling geven aan uw tewerkstellingsplan.

Contacteer ons