Uw partner inzake functiewaardering, verloningsbeleid en talent management

Privacyverklaring

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Optimor HRM Consultants bvba, Bergensesteenweg 709A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Een vraag over uw gegevens? Contacteer: support@optimor.be

U kunt ook steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via commission@privacycommission.be.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacy verklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee Optimor en haar medewerkersin contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Optimor ?
En wat is de grond voor deze verwerking?

Optimor houdt volgende gegevens bij: relevante contactgegevens in het kader van haar missie en activiteiten zoals naam, voornaam, aanspreektitel, taal, professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer, functie binnen uw organisatie …

Als u een persoon bent waarmee Optimor of haar medewerkers in contact komen in het kader van zijn missie en activiteiten, gebruiken we deze gegevens in het kader van de opdracht van Optimor, zoals gedefinieerd in de statuten.

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Optimor (vb. een leverancier, een klant …), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Als u Optimor contacteert met een vraag om informatie, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Als u onze website bezoekt, weet dan dat we internettechnologieën gebruiken (bv. cookies) enkel met de opzet u de bediening van de internettoepassingen te vergemakkelijken. Om onze website aantrekkelijker te maken, worden zo nu en dan automatisch inlichtingen ingewonnen, bv. over de browser, het besturingssysteem, het aantal kliks, de doorsnee-bezoektijd per site. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden ingezameld.

Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen:

 • registreren we uw gegevens met uw akkoord, of
 • wanneer we uw gegevens van een derde hebben ontvangen, gebruiken we deze in het kader van de missie van de bvba Optimor.

U kunt zich altijd op een eenvoudige manier uitschrijven.

Optimor kan van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie. Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden of voor het opstellen van een marketingprofiel.

Wat doet Optimor met deze gegevens?

 • Als u een klant bent van Optimor:

Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van Optimor. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van Optimor (bv. communicatie, vergaderingen, werkgroepen, facturatie).

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten en evenementen georganiseerd door Optimor en over de economische en RH actualiteit relevant voor onze klanten.

 • Als u een persoon bent waarmee Optimor in contact komt in het kader van haar missie en activiteiten:

Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van Optimor.

 • Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen:

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor:

 1. de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dat kader.
 2. voor het algemeen klantenbeheer
 3. voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
 4. uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van Optimor, evenementen georganiseerd door Optimor en over de economische en RH actualiteit, relevant voor bedrijven en vakbonden.
 • Als u een medewerker bent van een organisatie of een ondernemingen die een contractuele relatie heeft met Optimor:

Uw gegevens worden verwerkt:

 1. Voor de opvolging van de bestelling en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
 2. Voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan onderaannemers in het kader van de werking en interne organisatie van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Optimor;
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt Optimor uw gegevens bij?

Optimor houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop uw relatie met Optimor een einde neemt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Optimor baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Uw rechten?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met support@optimor.be. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kunt uw gegevens altijd raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat Optimor ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door Optimor en/of vragen dat Optimor uw gegevens wist.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken door middel van eens chriftelijke aanvraag aan support@optimor.be. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via commission@privacycommission.be.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Optimor behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Sint-Pieters-Leeuw, 04 2018